تبلیغات
گریه شبانه (متن آهنگ، دانلود نرم افزار و بازی و آهنگ و دکلمه) - مطالب ابر نوحه محرم
گریه شبانه (متن آهنگ، دانلود نرم افزار و بازی و آهنگ و دکلمه)

به خدا هیچ کسی مثل تو اکبر نشده

دوشنبه 1 شهریور 1395

نویسنده: ش ش | طبقه بندی:عکس نوشته، 


به خدا هیچ کسی مثل تو اکبر نشده
پسرم هیچ کسی مثل تو بی پر نشده
رفتنت ولوله ای در حرم انداخته است
عمه ات هیچ کجا اینهمه مظطر نشده
اربا اربا شده ای سرو سه نوبر ، به خدا
بدن هیچ کسی مثل تو پرپر نشده
بعد تو خاک دو عالم به سر این دونیا
پسرم دیده ی من غیر غمت تر نشده
خیزو یک جنگ نمایان دگر کن پسرم
تا پدر دست خوش خنده ی لشگر نشده
غیرت هاشمیت را به همه ثابت کن
تاکه دست احدی راهی معجر نشده
تکه های بدنت را که در اینجا پخش است
پیش هم چیدمو افسوس که پیکر نشده


حبیب باقر زاده

 

دانلود سبك

نظرات() 

اشعار مناسبتی-عبدالله بن الحسن علیهماالسلام

دوشنبه 18 مرداد 1395

نویسنده: ش ش | طبقه بندی:متن ها و جملات آموزنده، 

عبدالله بن الحسن علیه السلام

یک کربلا عطش

روح والای عبــــادت بــــه ظهــور آمـده بود     یــا کـــه عبــدالله در جبهـه نــور آمده بود
کــربـلا بـــود تمــاشــاگــر مــاهی کز مهر   یــازده لیلـه قـــدرش بــه حضور آمده بود
یــــازده عیـد بـه ابــــروی هلالیـش هـلال   تــا بــه قــربانگه جـانان به سرور آمده بود
یـــازده برگ، گل یاس حسن بیش نداشت   کــه بــه گلـزار شهادت به ظهور آمده بود
یـــوسـف دیگــــری از آل علـــی کـز رخ او   چشـم یعقــوب زمـــان باز به نور آمده بود
بــاغبان در ورق چهــره گــــرمــــازده اش   گلشن حُسـن حَسـن را به مرور آمده بود
صــورتـش صفحـه بـــرجستـه قـرآن کریم   صحبتش نــاسخ تـــورات و زبــور آمده بود
بی کـلاه و کمـر از خیمـه بـه صحرا رو کرد   بـس کـه از تـاب تجـلی به سرور آمده بود
قتلگـه طـور و حسین بن علی همچـو قتل   بــه تمـاشـای کلیـم الله و طـــور آمده بود
لَـن تَـــرانی نشنید از اَرِنـی گفتن خـویش   پــاسخش چــون ز خـداوند غفـور آمده بود
بــه طـــواف حـــرم عشـــق ز آغوش حرم   دل ز جان شسته به شیدایی و شور آمده بود
طفـل نوخاسته و خـاسته از جـان و جهان   آسمــان زین همه غیرت به غرور آمده بود
عجـب از ایـن همـه مستی چو برادر را دید   که چه ها بر سرش از سم ستور آمده بود
قتلگه طور و حسین بن علی هم چو کلیم   بـــه تمــاشـای کلیم الله و طــور آمده بود
ایـن یـک آیینـه حُسـن آن دگــر آیینه لطف   زیـن دو آیینـه روان چشمـه نــور آمده بود
ســر ایــن آینـــه، آن آینــه بر سینه گرفت    زآن سر و سینـه محبت به ظهور آمده بود

بر دل و پهلوی این عاشق و معشوق دریغ
نیـــزه و تیــــر ز نـــزدیک و ز دور آمده بود

ya_hosainwww.juyom_.2ir.ir_.gif

تمامِ حُسن

یک کربلا عطش

ســلام بـــاد بـــه عبــدالله آن صغیـر دگــر
کــه بـــود در صــدف کـــربلا یکــی گـــوهر
تمــام نـــور کــه بُـــد نــــور دیــــده زهــــرا
تمـام حُسـن کـه بـودش حسن یگـانه پدر
تمام عشق که شد کشته در بر معشوق
تمــام دل کــه نکـــرد او جـــدایــی از دلبر
بنــازم آن همــه غیــرت کــه همچـو پروانه
بـه گــرد شمـع وجــود حسین مـی زد پَـر
چــو دیـــد غــــربت عَــــمِّ بـــــزرگـوارش را
بـــه قتلــگـــاه درآمـــد ز دامـــــن مــــــادر
عــدو چـــو تیـــغ بــــرآورد بهر قتل حسین
بـه پیش تیغ عـدو دست خویش کرد سپر
بــرید دستش و هـرگـز دل از عمــو نبــرید
که شد به دامن عـمِّ غریبِ خویش شهید

ya_hosainwww.juyom_.2ir.ir_.gif

عبدالله ابن الحسن علیهما السلام

دو دریا اشک ۱-غلامرضا سازگار

شمــع‌هــا از پـای تـا سـر سوخته     مـــانــده یــک پــروانه پـر ســـوخته
نـــام آن پـــروانـــه عبــــداللــه بـود     اختــری تــــابنــده‌تـــر از مـــاه بــود
کــرده از انـــدام لاهـــوتـی خــروج     یــافتــه تــا بــامِ «أوْ أدنی» عـــروج
خـــون پــاکش زاد و جـانش راحله     تـــار مـــویـش عـــالمی را سلسله
صـــورتــش مـــانند بـــابــا دلگشــا     دست‌هــای کـوچکش مشکل‌گشا
رخ چــو قــرآن چشم و ابرو آیه‌اش     آفتـــــاب آیینــــــه‌دار ســایـــــه‌اش
مجتبـــایی بـــــا حسیـن آمیـختــه     بـــر دو کتفـش زلــف قـاسم ریخته
از درون خیمـــه همچـــون بــرق آه     شــــد روان بــا نــاله سـوی قتلگاه
پیـــش رو عمـــو خـــریدارش شده     پشـت ســر عمـــه گرفتارش شده
بـــر گــرفته آستینش را بــه چنـگ     کای کمر بهـر شهادت بسته تنگ!
ای دو صــد دامت بــه پیشِ رو مرو     ایـــن همـــه صیــاد و یـک آهـو مرو
کــودک ده ســالــه و میـدان جنگ     یـک نهــال نــــازک و بــــاران سنگ
دشمـن اینجـا گـر ببیند طفلِ شیر     شیــر اگـــر خــواهد زند او را به تیر
توگل و، صحرا پراز خاروخس است     بهـر مــا داغ عـلی‌اصغر بـس است
با شهامت گفت آن ده سالـه مرد     طفـــل مــا هــرگـز نتـــرسد از نبرد
بی‌عمــو مـاندن همـه شـرمندگی است     بـــا عمو مـردن کمال زندگی است
تشنگی با او لب دریا خوش است     آب اگر او تشنـه باشد، آتش است
بــــوده از آغــــاز عمــــرم انتظـــــار     تـــا کنـــم جــــان در ره جــانان نثار
جـــان عمـه بـود و هستم را مگیـر     وقـت جانبازی است دستم را مگیر
عمــه جـان در تاب و تب افتـاده‌ام     آخــــر از قــــاسم عقــب افتــاده‌ام
نـاله‌ای بـا سوز و تاب و تب کشید     آستـیـن از پنـجــه زیــنـب کــشیــد
تیر گشت و قلب لشکر را شکافت     پــرکشید و جــانب مقتــل شتافت
دیـــد قـــــاتل در کنــــار قتلگــــــاه     تیــغ بـگْـــرفتــه بـه قصدِ قتلِ شــاه
تـــــا نیـــایــد دست داور را گـــزند     کـــرد دست کــــوچک خـود را بـلند
در هـــــوای یــــاری دستِ خـــــدا     دســت عبـــــدالله شـد از تــن جدا
گفـت نــه تنهـا سر و دستم فدات     نیستم کن ای همـه هستم فدات!
آمــدم تـــا در رهــت فـــانی شوم     در منـــــای عشـــق قربـانی شوم 
کاش می‌بودم هزاران دست وسر     تـــا بـــرای یــــاری‌ات می‌شد سپر
قطره‌گر خون گشت، دریا شاد باد     ذره‌گــــر شــــد محــو، مهرآباد بـاد
توسلامت،گرچه مارا سر شکست     دست ساقی بازاگرساغرشکست
ای همـــه جـــان‌ها بــه قربان تنت     دســت عبـــــدالله وقــــــف دامنـت
چــون بــه پــاس دست حـــق از تــن جداست     دست مــا هـم بعد از این دستِ خداست
هرکـه در ما گشت، فانی ما شود     قطــره دریــایی چـو شد، دریا شود
تـا دهم بر لشکر دشمن شکست     دسـت خـود را چــون عَلم گیرم به دست
بــــا همیــن دستـم تو را یاری کنم     مثــــل عبّـــــاست علـمــداری کنم
بــــود در آغـــوش عمّـــش ولـــوله     کــز کمــــان بشتــافت تیـــرِ حرمله
تیــر زهـــرآلود بــا سـرعت شتافت     چــون گــــریبان حنجر او را شکافت
گــوشة چشمـی بــه عمّو باز کرد     مـــرغ روحـــش از قفــس پرواز کرد
بــــا گلـــوی پــــاره در دشت قتال     شــه تمـــاشـا کرد و او زد بال بال
همچــو جـــان بگْرفت مولا در برش     تـــــازه شـــــد داغِ علـــیِّ‌‌اصـغرش

گــریــه مـــا مـرهـمِ زخـمِ تنش
اشک «میثم» باد وقفِ دامنش

ya_hosainwww.juyom_.2ir.ir_.gif

دوبیتی حضرت عبدالله علیه السلام

یک ماه خون گرفته ۴ - غلامرضا سازگار

بــرای تــرک ســر، آمــاده بودم
از اوّل دل به مهـرت، داده بودم
عموجان بــر سرم، منّت نهادی
من از قاسم، عقب افتاده بودم

 

ز خــون، گلــرنگ شــد آیینۀ تو
فــروشد نیــزه، بــر گنجینـۀ تـو
الهــی کــور گـــردم تـــا نبینـم
زنـد قــاتل، لگـد بــر سینــۀ تـو

ya_hosainwww.juyom_.2ir.ir_.gif

نوحه حضرت عبدالله علیه السلام

یک ماه خون گرفته ۴ - غلامرضا سازگار

در یاریت عموجان، دست از تنم جدا شد
بـــر روی سینـۀ تــو، عبــداللهت فـدا شد
ای قبلۀ مرادم               عمو برس به دادم

صـدای غـربتت را، از قتلگـه شنیدم
 از خیمه چون کبوتر، تا قتلگه دویدم
 ای قبلۀ مرادم              عمو برس به دادم

شکر خدا که کردی، از مرحمت نگاهم
آغــوش پـر ز مهـرت، گردیـده قتلـگاهم
ای قبلۀ مرادم               عمو برس به دادم

دستم فتد به پایت، به جای شاخۀ یاس
بگـو کــه تــا گذارند، کنــار دسـت عبّاس
ای قبلۀ مرادم               عمو برس به دادم

وقتی که زیر شمشیر،ناله زدل،کشیدم
امـــام مجتبــی را در صـــورت تــو دیــدم
ای قبلۀ مرادم               عمو برس به دادم

ya_hosainwww.juyom_.2ir.ir_.gif

با تو هستم ای عمو

فانوسهای اشک ۳ – سید محسن حسینی

تـا صدای غربتت با گوش جان خود شنیدم
از حرم تـا قتلگه، با کام عطشان می‌دویدم
مست مستم ای عموجان          با تو هستم ای عموجان

ای عمـوی بهتر از جانم، ببین بابا ندارم
در میان قتلگه، سر روی دامانت گذارم
مست مستم ای عموجان          با تو هستم ای عموجان

تو سراپـا غرق خونـی، من سراپـا رنج و دردم
آمدم ای شمع سوزان، تا که من دورت بگردم
مست مستم ای عموجان          با تو هستم ای عموجان

گرچه من طفلم ولی از جام عشقت مست مستم
غــم نـــدارم ای امیـــرم، گــر جــدا گـردد دو دستم
مست مستم ای عموجان          با تو هستم ای عموجان

آرزویــم ایـــن بــوَد بـر روی دامانت بمیرم
من دگر دستی ندارم، تا تو را در بر بگیرم
مست مستم ای عموجان          با تو هستم ای عموجان

ya_hosainwww.juyom_.2ir.ir_.gif

 علیرضا لک

دردی به سینه هست که خاکسترم کند
در دستهای محکم تو مضطرم کند
خشکم کند به شعله ی این داغ ماندنم
با ابرهای اشک بیاید ترم کند
آه ای خدا به عمّه چه گویم که لحظه ای
بالم دهد، رها کُنَدم، باورم کند
من می پرم خدا کند او تیغ خویش را
جای عمو حواله ی بال و پرم کند
قیچی زد و برید و مرا تکّه تکّه کرد
اصلاً اراده کرد گلی پرپرم کند
حالا که من به سینه ی زخمش رسیده ام
بگذار، دست های کسی بی سرم کند

نظرات() 

نوحه عاشورا - حضرت قاسم

دوشنبه 18 مرداد 1395

نویسنده: ش ش | طبقه بندی:سحر قریشی، 

یادگار حسن بن علی علیه السلام

یک کربلا عطش

حسین ای همـه عالم فـدای قاسم تو     دوبــاره کرده دل من هــوای قاسم تو
دل شکسته وچشم پرآب و قلب کباب     شــده است قسـمت من در عـزای قاسم تو
بــه کــربلای تـــو زد آتــش جگر سوزی     حــدیث درد و غـــم کـربلای قاسم تو
قســم بته آن تـن خــونین هنوز می آید     ز نینــوای دل مـــا نــــوای قـــاسـم تو
چــو یــادگـار حسـن کـرد عـزم قربانگاه     شکــوه داد بـه مقتل صفای قاسم تو
کمـر ببست بـه مـردن نبستــه نعلینش     به حیرت است ملک ازوفای قاسم تو
ز پــا نشستی و افتـاد شعله بر جگرت     چو شد بلند ز میدان صدای قاسم تو
ز داغ اکبـر اگـر سوخت هستی ات اما     سپیدموی سرت شدبه پای قاسم تو
نبودوقت عروسی که دشمن ازنی وتیر     ببست حجلــه خــونین برای قاسم تو
شمیـم عطــر حسن بر مشام می آمد     ز عطر پیکر در خــون شنـای قاسم تو
چو پایمال شد آن جسم پاره پاره ز تیغ     گـــرفت رونــق دیــگر منــای قاسم تو
بــرای ســـرمه چشـم ملـک مگر می خواست     خداکه خاک شود عضوهای قاسم تو

"مــؤید"م ز تــــو امیـــد کـــــربلا دارم
ز چامه ای که سرودم برای قاسم تو

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

عشق فوق العاده حضرت قاسم علیه السلام

یک کربلا عطش

عمـو بشتـاب و در بــر گیــر این دلـدادۀ خـود را
نظـر کن قــاسم در خاک و خـون افتادۀ خود را
نمـاز عشـق می خــوانـم مـن و نــام تو تکبیرم
که در محـراب خـون افکنده ام سجـادۀ خـود را
تو را می خـوانم و دانم کـه می آیـی بـه بالینم
عمو چــون دوسـت می دارد بـــرادرزادۀ خود را
ولی قــدری شتـاب آور کـه شـد پامال اعضایم
بیــــا شـــایـد ببینـی عــاشــق آزادۀ خــــود را
شکست از سُمّ اسبان مهاجم استخوان هایم
کـه مجـذوب تـو هـرگـز پـس نگیرد دادۀ خود را
ز جــام بــوسـۀ تــــودیـع مستـم کـردی و اینک
به دیگر بوسه کن هشیار، مست بــادۀ خود را
نبستــم بنـد نعلینــم مــن از شــوق فــداکـاری
نثــارت ســاختم این عشق فوق العاده خود را
"مــؤیـد" را بـــود قــلادۀ عشــق تــو بـر گــردن
مَبُـــر از گـــردنـم مـــولای مــن قلــادۀ خـــود را

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

گل مدینه

یک کربلا عطش

سلام بادبه ماهی که درمحاق افتاد     گـل مدینـــه کـــه در دامــن عـراق افتاد
سلام بـرحسن بن علی و قاسم او     کــه بیـن آن پــدر و ایـن پسر فراق افتاد
در آرزوی شهــادت بــرای اذن جهـاد     به دست وپای عمویش به اشتیاق افتاد
دریــغ زان گـــل ریحــانــة رسول الله     کــه نــاشکفته بـه سـرپنجة نفـاق افتاد
دریغ زان تن صدچاک و زیرسمّ ستور     دگــر مخــواه کــه گــویم چه اتفاق افتاد

همین بس است که گویم گسست اعضایش
شکست زیـر سـم اسب، استخــوان هــایش

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

عطر گلدسته مدینه دارم

یک کربلا عطش

من که عاشق ترین عاشق روی تو هستم
                                       سیــزده سالــه ســربـاز اردوی تــو هستم
شاهد عشق تو به بر گرفتم
حکــم جــانبازی از پدر گرفتم
 ای عمو جان حسین، عمو حسین جان

از یتیمــــی و تنـهــــایی ام افـــــزوده داغت
                                     جسم صد چاک من شد گل صد برگ باغت
مدال عشق تو به سینه دارم
عطـــر گلـدستـه مــدینه دارم
ای عمو جان حسین، عمو حسین جان

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

گل خونین

یک ماه خون گرفته۲-غلامرضا سازگار

ای جگــر پـــارۀ امـــام حسن       وی ز ســر تا به پا تمام حسن
تیـــرهـا بــر جگــر زده گرهت     زخم هــا بـر بـدن شـده زرهت
گـــرگ ها بر تن تو چنگ زدند     دلشان سنگ بود وسنگ زدند
ای در آغوش من فتاده ز تاب     یک عمو جان بگو دوباره بخواب
جگــر تشنــه ات کبـــابم کرد     داغ تـــو مثـــل شمـــع آبم کرد
تو که دریا به چشم من داری     موج خــون از چه در دهن داری
گل خـــونین من گلاب شدی     پای تا سر زخون خضاب شدی
زخم هایت چو لاله در گلشن     بــدنت مثـــل حلقـــة جـــوشن
ای مراکشته دست وپا زدنت     جگـــرم پـــاره پـــاره تـــر ز تنت
من عمــوی غــریب تو هستم     کـم بزن دست و پا روی دستم
ســورة نــور گشتـــه پیکــر تو     آیـــه آیـه است پـــای تا سر تو
نه فقط قلب چاک چاک منی     مصحــف پـــاره پــــارة حسنـی
بعــد اکبــر تـــو اکبــرم بـودی     بلکــه عبـــاس دیگـــرم بـــودی
خجلــم از لبـــان عطشــــانت     جگـــرم ســوخت از عمو جانت
شهدمرگ ازکف اجل خوردی     از دم تیــغ هـا عســل خـوردی
بس کــه دلـــدادۀ خـدا بودی     بس کـه از خویشتن جدا بودی
تلخــی مــــرگ از دم خنجـــر     از عسل گشت بر تو شیرین تر
زخـم تــن آیــه های نور شده     پـــایمـــال ســـم ستـــور شده
لالــه بــودی و پـــرپـرت کردند     پــاره پــاره، چـــو اکبـرت کردند
لالــة پـــرپــرم، عـــزیــز دلـــم     تـا صف محشر از حسن خجلم
نشـــود تـــا ابـــد فـــراموشم     قــاسمش داد جان در آغوشم

تا که خیزد شفـا ز خاک رهت
اشـک "میثـم" نثــار قتلگــهت

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

حضرت قاسم علیه السلام(نوحه)

یک ماه خون گرفته۱-غلامرضا سازگار

لاله ی یاســم در چمـن افتـاد 
قاسمم زیر دست و پا جان داد 

ای بنی هاشم         کشته شد قاسم 

صورتش خونین سینه اش پامال 
مـرغ روحش زد روی دستـم بال 

ای بنی هاشم         کشته شد قاسم 

از حــرم رو در قتلگـــه کـــردم
قاسمم جان داد من نگه کردم 

ای بنی هاشم          کشته شد قاسم 

ناله اش بـر قلبـم شرر می زد 
با لب عطشان بال و پر می زد 

ای بنی هاشم         کشته شد قاسم 

دسته گل های سرخ زهرایی 
قاسمم گردیــده تماشــایی 

ای بنی هاشم         کشته شد قاسم 

در بغـل باغ یاسمـن دارم 
یک گل پرپر از حسن دارم 

ای بنی هاشم         کشته شد قاسم 

بی زره سربــاز شهیــد من 
هم شهید من، هم امید من 

ای بنی هاشم         کشته شد قاسم

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

جامه خونین

یک ماه خون گرفته۱-غلامرضا سازگار
این تن غرقه به خون مصحف پا مال من است
این عزیز دل زهرا و حسین و حسن است
اِرباً اربا شده مثل علی اکبر، پسرم
پیرهن از تن و تن پاره تر از پیرهن است
خونِ سر آب وضو، سنگِ عدو مهر نماز
اشک در دیده و خون جگرش در دهن است
زخم شمشیر کجا، جای سم اسب کجا؟
اسب ها از چه نگفتید که این قلب من است؟
کاش یک بار دگر اسم عمو را می برد
حیف کز خون دو لبش بسته، خموش از سخن است
اشک می ریزم و با دیده ی خود می نگرم
که گلم دستخوش باد خزان در چمن است
سیزده ساله ی من، ماه شب چاردهم
از چه دور بدنت این همه شمشیرزن است
بر تن پاک تو ای حجله نشین یم خون
پیرهن جامه ی خونین شده، خلعت کفن است
بزم دامادی تو دامن صحرای بلاست
خونِ رخساره حنا، شاخه ی گل زخم تن است
میثم آتش به شرار جگرت ریخته اند
آه جانسوز تو سوز دل هر مرد و زن است

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

حضرت قاسم علیه السلام

یک ماه خون گرفته۱-غلامرضا سازگار

ای عســلت از دم شمشیرهـــــا!      خنـده زده زخـــم تــو بـــر تیـــرها 
زخــم بــدن توشــه، خطــر زاد تــو     روز شهـــادت شــب میـــلاد تـــو 
دستـه گـل حجلـه ی تـو سنگ ها      گشته تنت دستخــوش چنـگ ها 
مرگ،عروسی که هم آغوش توست      نیشِ ســرِ تیــرِ بـلا نـوش توست 
ای زرهــــت پیـــــــرهن نـــــازکت     بــــال در آورده تــــن از نــــاوکت 
نــرگس مــن نــرگس خــود باز کن      جـان عمــو کــم بــه عمـو ناز کن 
دیــده بـــه تبخــال لــبت دوختـــم      ســوختم و ســوختم و ســوختم 
تشنـــه ام از اشــک خــود آبم بـده      بـــا دو لـــب تشنــه جوابــم بده 
حیــف کــه مــن تــاب ندادم بـه تو      ســـوختم و آب نـــدادم بــه تـــو 
دفتــر عمــر تــو که شیــرازه ــشد      داغ علــی اکبــر مــن تــازه شــد 
بـــاده ز صهبـــای اجــل خـورده ای      از دم شمشیـر عسـل خـورده ای 
تشنــه بـــه دیــدار اجــل می روی      قاسـم مـن مـاه عسـل می روی 
یــا بــه جنــان بـــا علــی مــرتضی      فاطمـه کــرده است تــو را پاگشا 
خلــعت خــود کرده کفــن می روی      بال زنـان سـوی حسـن مـی روی 
نیسـت روا بــا همــه ســـوز درون      نیــزه ســر از سینـه ات آرد بـرون 
حیف کـــه اوصــاف تـــو نشناختند      اسب بــه گلگــون بــدنت تاختنـد 

در حق ما ظلم و ستم کسب شد 
مرهــم زخــم تــو سُمِ اسب شد 

نظرات() 

نوحه های محرم - حضرت قاسم

دوشنبه 18 مرداد 1395

نویسنده: ش ش | طبقه بندی:سحر قریشی، 

زبان حال امام در بالین حضرت قاسم علیه السلام

کربلا زمزمه سی - غفاری اردبیلی

ای کربلانـون تشنـه لب قربانــی قاسم
صحرای عشقین یاره‌لی طرلانی قاسم
یاتما یارالی دور گیدک                زهرا مارالی دور گیدک
ای وای عزیزیم- لای لای عزیزیم

ای وای بُولوبــدی باشـوی خنجر عزیزیم
جسمون اولوبدی گل کیمی پرپر عزیزیم
گَل سینمـون اوستـون ایله بستر عزیزیم
                                 لای‌لای دیوم یات آغلادوم زهرانی قاسم
یاتما یارالی ...

گوزدن آخان مرجـان‌لاری زهرایه سای ‌ویر
قلبیم سینقدی سسلینده باری های ویر
قانلی دوداقوندان منه بیر بوسـه پای ویر
                                 اولسون او بوسه اکبرین احسانی قاسم
یاتما یارالی ...

سینونـده اوخـلار یاره‌سی کندویه بنزر
چشمان مَستون نـرگس جـادویه بنــزر
قـاشــلارون امّـــا خنجـر هِنـدویه بنــزر
                                   تحت الحمایه ساخلیوب مژگانی قاسم
یاتما یارالی ...

تنـگ ایلـدون میدانــی اَرذل اشقیایـــه
دیـن رســول اللّهــه قانـون ووردی پایه
قرآنــی تضمیــن ایلــدون سـن آیه آیه
                                     پاینــده قانـون ایلـــدی قرآنــی قاسم
یاتما یارالی ...

شاهنشهین اُردوده قلبین غم سیخاندا
فخـر ایلیــر افسرلـری فاتــح چیخانــدا
باشیـم اوجالـدی ازرقـی آتـدان یخانـدا
                                    ای مجتبانـون قهرمـان اصلانـی قاسم
یاتما یارالی ...

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

استمداد حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام

کربلا زمزمه سی - نوازی

آلوبدور دوره‌می لشگر منه امداد ایدن یوخدور
اولوبدور پیکـریم پـرپـر منـه امداد ایدن یوخدور
عمو عمو عمو حسین جان

کسیلدی طاقت وصبریم یامان درده دچـار اولـدوم
گـوزل آهـو کیمـی صیّـاد بی‌رحمـه شـکار اولـدوم
یخلـدوم زینیــدن قانلــی ترابــه زخمــدار اولــدوم
                           ویـرولاّر نیـزه و خنجـر منـه امداد ایدن یوخدور

یخلدیم قانلی تپراقه یارام چوخ دوشموشم دلدن
عمــو گَـل تـــازه دامــادون قوتــار چنـگال قاتلـدن
اگر سن گلمسـون قورتارمــارام مـولا بو مشکلدن
                         وجودیم قاندی سرتاسر منه امداد ایدن یوخدور

ائشیتدی خیمه‌دن شاه جهان سسلندی جان گلدیم
دیمـه بی‌ یـاورم ایتمـه یوزه اشگون روان گلدیم
داخی الدن گیدوبـدور طاقتیم قدی کمان گلدیم
                        ائشیتدی ناگران سسلر منه امداد ایدن یوخدور

اَسـوب باد ستم بیربیر گُل حق ظلمیله سولسون
منـاده آز قالوبـــدور گوزلــریم القانیلــن دولســون
عمو گَل قویما یرده قانلی نعشیم پایمال اولسون
                       سنی قانلی گوزوم گوزلر منه امداد ایدن یوخدور

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

رجز و شهامت حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام

کربلا زمزمه سی - ثاقب

ای جماعت قاسـم رزم آور
نورچشم مصطفی وحیدرم
سربازیَم حسینون        جانبازیَم حسینون

مفخـر خلقتدی لشگـر ابجدیم     جنگـوزه اوزگـه خیاله گلمدیم
اعتلای دیندی عالی مقصدیم     فاتحم گر مـن ئولم یا ئولدورم

رهبریم یوخدی او رهبردن صورا     یاوریـم یـوخ حَیّ داوردن صورا
نیلــورم دنیانــی اکبـردن صورا     فُرقتینـدن سینه‌سی پـرآذرم

قلب دهری آهیمیلـه دَلمیشم     درد وغمدن هاردا من دینجلمیشم
جنگوزه الان زِرَه سیزگلمیشم     جـان نثــار مـکتب پیغمبـــــرم

سِنّیم آزدی گرچه عشقون پیریَم     شیر هیجا اوغلی جنگون شیریَم
دین اسلامیـن ایتی شمشیریم     گلمیشم دهره شجاعت گوسترم

عمرومــون الان دَم حسّاسیـدی    

خرمن کفره قـلنجیم داسیدی

چون منه جنگ اورگدن عبّاسیدی     مین بِله اشراریدن باک ایتمرم

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

علی اکبر دگر عمو

دودریا اشک۱-غلامرضا سازگار

ثمـــر ریــــاضِ دلـی علـی، دُر فــاطمه، گهــرِ حسن
به رسول، قطعه‌ای از جگر، به حسین، پاره‌ای از بدن
                   به دو لب عقیق-یمن یمن،به دوطره مشک-ختن ختن
                    رخ او چـــــراغ بــهشت دل قـــــد او قیـــامت کــــربلا

شهـدا بـــه وادی ســرخ لا، شده خم به عرض ارادتش
سـر و دست و تن سپر بلا، یمِ خون، بهشت شهادتش
                مه و سال و هفته و روز وشب، همه لحظه‌های ولادتش
                زده خیمـــه در یـم ســـرخ خـــون، شـده مردِ سنگرِ ابتلا

گـل سـرخ بــاغ محمّـدی، شکفد ز باغ جمال او
صلوات خالق ذوالمنن، بـه خصال او بـه کمال او
                           بــه بــراق وهـم بگو مپر نرسی به اوج کمال او
                           کـه گــرفتـه جلوه جلال او ز جلال حضرت کبریا

ثمرِ حسن! که هماره دل به حسینِ فاطمه بسته‌ای
تـــو همــای قله خونی و به دل شکسته نشسته‌ای
                     به شتاب می‌روی از حرم تو که بند کفش نبسته‌ای
                     زرهت بــه تــن شــده پیــرهن، بدنت شده سپر بلا

تــو طــواف دور عمـو کنی، ملکوت گرم طواف تو
نگـه حسین بـه قامت و نگه حسن به مصاف تو
                   دل عمــه و جگـــر عمـــو شــده شمـع بـزم مصاف تو
                   که شودخضاب به مقتلت،زحنای خون سر ودست وپا

بــه عمـو و عمــه نظــاره کـن، شـده در قفای تو نوحه‌گر
دو طرف فرات و دوسو سپه،دولب تو خشک‌ ودو دیده تر
                نه به تن زره نه به کف سپر نه به سر کله نه کفن به‌ بر
                زره تـــو زخـــم تنـت شــــود ز هجــــوم نیـــزه و تیــرهـــا

تـو شهید عـرصة کربلا، تو حسین را علی‌اکبری
عمـویت به جای پدر به تو،تو براو به جای برادری
                     چه شود به پیکر نازکت؟ که میان این همه لشکری
                     عـلی اکبـرِ دگــرِ عمــو ز چـه رو شـدی ز عمو جدا؟

تو روی به جانب مقتل و، دل یک حرم به قفای تو
سپهنـد منتظـرت ولـی، حــرم است بـزمِ عزای تو
                   نگهی به «میثم» خسته دل که بوَد قصیده سرای تو
                   بـه امیـد آنکـه شفیـع او، شوی از کـرم بــه صف جـزا

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

پراکنده

دو دریا اشک ۱- غلامرضا سازگار

گــل من چـرا زخمی از نیش خاری     پـــراکنـده در دامـــــن لـالــــه زاری؟
مــرا داغ لب‌هــای خشک تو بر دل     تو بهر چه از چشم خـود اشکباری؟
تنت مثل جوشن شده حلقه حلقه     تــو دیـگر نیــازی بـــه جوشن نداری
مـزن اینقدر دست و پا روی دستم     قـــرار دل مـــن چـــرا بـــی‌قــراری؟
تو مــاه بـه خـون خفته‌ام در زمینی     تــو بــاغ خــزان دیــده‌ام در بهـــاری
شهیــدان نهــادند بـر خاک، صورت     تـو سر بر سر دوش من می‌گـذاری
چگــونه عمـــو زنـــده بـــاشد ببیند     تو جان برسر دست او می‌سپاری؟
همــه آرزوی عمـــویت همین است     کــه یـک بــار، یـک ناله از دل بـرآری
چگـــونه عســل از دم تیغ خــوردی     کــه خـون از دهان تو گردیده جـاری

خدایت دهد اجر، «میثم» که بـــر ما
ز دل می‌سرایی، به خون می‌نگـاری

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

حضرت قاسم علیه السلام

دو دریا اشک۱ - غلامرضا سازگار

ای عمــو پـــاره پــاره شـــد بدنم     زرهــم گشتــــه زخــم‌هـای تنم
منـــم آن یـــوسفـی کــه گردیده     بــــدنـم پـــاره‌تـــر ز پـیــــرهنــم
سیــــــزده ســــــــــال آرزو دارم     روی دست تــو دست و پـا بزنم
از دم تیــــغ دوست خــــوردم آب     که عسل جـاری است از دهنم
عـــاشقـم عاشقـم عمـــو بگـذار     اسب‌هـــا پــــا نهنـــد بــر بـدنم
بس که خشکیده ازعطش دهنم     نیـست یــــارای گفتـــنِ سخنم
آرزوی مـــــــن از ازل ایـــن بــــود     که شودزخم وخاک وخون،کفنم
پـــدری کــن بــر ایـــن یتیــم عمو     مـــن عــزیـــز بــــرادرت حسنـم
شهد احلی مـن العسل خـوردم     به!چه زیباست دست و پازدنم!

«میثم» از سوز دل بسوز به من
مـن گــل بــرگ بــرگ در چـمنـم

نظرات() 

متن نوحه حضرت قاسم

دوشنبه 18 مرداد 1395

نویسنده: ش ش | طبقه بندی:سحر قریشی، 

حضرت قاسم علیه السلام

یک ماه خون گرفته ۴ - غلامرضا سازگار

ای عـارضت، خــرم‌تر از بـرگ گل یاس     وی برلب خشک توگریان،چشم عبّاس
دامــاد بــزم خـون، بـه دشت کربلایی     هـم مصطفـا، هم مرتضا، هم مجتبایی
داری در آغــوش عمـو، بــوی حسن را     حُسن حَسن، خُلق حَسن، خــوی حَسن را
کــوثـر، گــریبـانْچـاکِ اشــک دیــدۀ تـو     روح مسیحــا، در لــب خشکیـــدۀ تـــو
قربـانـی مـن! رو بـه قــربـانگــاه بـردی     جــان عمــو را بــا خــودت همراه بردی
اکنــون کـه جـانت را بـه جـانان، وقـف، کردم     بگـــذار تـا جـای حسـن دورت بـگــردم
زلفت کمند و نیزه قد، مژگان شده تیر     جسـمت، زرۀ قلـبت سپـــر، ابـروت شمشیر
آهستـه بگــذر، از بـــرم ای مــــاهپاره     تــا بنگـــرم بـــر قـــدّ و بـــالایت دوبـاره
سخـت است کـز لعـل لبـت شــرمنده باشم     تو کشتۀ من باشی و من زنـده باشم
از خیمـه تــا مقتــل شتـابان می‌روی سخت     در حجلــۀ خـون می‌روی یا حجلۀ بخت

از بس‌که از شوق شهادت، شاد گشتی
حـس می‌کنـی در کـــربلا دامـاد گشتی

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

حضرت قاسم علیه السلام (نوحۀ اول)

فانوسهای اشک - علی انسانی

ای گل لاله‌ی من        سیزده ساله‌ی من
مـی‌روی و بِــرَوَد          بـر فلک ناله‌ی من
آسمان ابری و اشک دل من باران‌ست
در کـف مـــادر تـــو آینـــه و قـــرآن‌ست
                                          مرحبا قاسم من

هـم تــو امیّـد منـی      هـم یتیم حسنی
از چه بـا رفتن خود      دل من می‌شکنی
مرو ای گل که خزان موسم گل ریزان‌ست
در کـــف مـــــادر تــــو آینـــه و قـــرآن‌ست
                                          مرحبا قاسم من

هم زیادست عدو        هم غریب‌ست عمو
گل من لب بگشا        بـه خسان رو تو بگو
پسر فاطمه آخر به شما مهمان‌ست
در کــف مـــادر تــو آینـه و قــرآن‌ست
                                          مرحبا قاسم من

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

حضرت قاسم علیه السلام (نوحۀ دوم)

فانوسهای اشک - جعفر رسول زاده ( آشفته )

همـه دل‌هـا اسیر آن زلف پرشکن بود
یوسف حسن دلها قاسم بن الحسن بود
          آرام دلها        شد خط و خالش       تبارک الّه       بر آن جمالش

دل تنـگش بــرای شهـادت آرزو داشت
از بهار ولایت چون لاله رنگ و بو داشت
         سـرو بلنـد        قـامت قیـامت         بدرقۀ او     عشق و سلامت

اذن میدان گرفت از عمـو به صد بهانه
به ادب دست او را زد بوسه شد روانه
          آمد به میدان     آزاده قاسم      برمرگ شیرین       دل‌داده قاسم

نعره زد بر سپاه دشمن نامسلمان
که من از مجتبایم سیّد اهل قرآن
         حسینی‌ام من      به دین و آئین     سلام حق باد     به آل یاسین

وارث قهرمـان جنگ جمل صلا زد
دشمنان را به خاک مذلّت و بلا زد 
        ناگه گرفتند    او را به شمشیر    گفت ای عموجان    بیا که شد دیر

حسین آمد کنارش دید از فرس فتاده
لاله‌اش گشته پامال گل از نفس فتاده
        دل عمو سوخت       به ماتم او        به صبر و داغ و       عمر کم او

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

حضرت قاسم علیه السلام (نوحۀ سوم)

فانوسهای اشک - جعفر رسول زاده ( آشفته )

زیباترین گل در چمن           آئینــۀ حسـنِ حســن
درّ یتیــــم کــــــربـلا             مسـت می قالوا بلی
نسیـــم صبــــح آرزو           عـزیــز عمّــه و عمــــو
ای نـوجوان کربلا  یا قاسم بن المجتبی

آئینـــه ولایــت اسـت          دستـه گل محبّت است
از خیمه آید مثـل مـاه          عمــــو کنــد بــر او نگاه
چه قامتی چه قامتی          چــــه قــامتِ قیــامتی
ای نـوجوان کربلا  یا قاسم بن المجتبی

این نوگل خوش‌رنگ‌وبو          روح است وریحان عمو
یارب چه زیبامنظر است         او مجتبایـی دیگراست
لالــه ز بـــــرگ یـــاسم          پوشیده قاسم درکفن
ای نـوجوان کربلا  یا قاسم بن المجتبی

باشوق احلی من عسل         عمـــو گــرفتش در بغل
اذن شهــادت بــر لـبـش        گــرید چـو بــاران زینبش
لشگر بـه کین آماده شد       گلگلون تن شهزاده شد
ای نـوجوان کربلا  یا قاسم بن المجتبی

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

زبان حال امام در بالین حضرت قاسم علیه السلام

کربلا زمزمه سی - هادی اردبیلی

ای سرو چمن قاسم          آهـوی خُتـن قاسم
آچ قانلی گوزون یاتما         دلبند حسن قاسم
چالما چوخ شهپرتک یورقون قولوی
خیمـــه ده گوزلیـــور زینـب یولــوی

عمـرون باشا تـز چاتـدی من بی‌کسی آغلاتدی
فکریمده سنون عمرون آی سانکه چخوب باتدی
یـا بیــر گلیـدون عشقـون گل صـاحبینه سـاتدی
                              باتدی یاسا هجرونده گلزار و چمن قاسم

کیم آلدی سنی مندن قان ایچره بله سالـدی
ای آینـــۀ تقـــوا کیـــم داشـــه سنـی چالــدی
بیچـــاره ننـــون دائـم هجرونـــده ملـــر قالــدی
                            تـا وار نفسی آغلار هر اوغلی ئولن قاسم

ئوپدوقجــه ئـورک دویمـور چشمـــن خماروندن
قانـون سوزولـــور سـو تک تپراقـــه عُذارونــدن
آلاّم حسنــون عطریــن جــان اوسته کناروندن
                            فریاده گلوب آغلار قارداشیم حسن قاسم

آغـلار گوزلیــن سسلــر معنـاده بــالام لای‌لای
طوفانـدا باتـان قانلـــی دریـــاده بــالام لای‌لای
آغلــور باشـون اوستونده زهراده بالام لای‌لای
                          یاس دوتماقا جنّتدن وار چوخلی گلن قاسم

دنیــای فنــا داشیـن باشونــدن عـجـب آتــدون
قانــه بویانـوب گتـــدون ئـــوز مقصدوه چاتـدون
ظلمت گئجــه‌ده آی‌تـک چخدون ولی‌تز باتدون
                             رُخسـاری قـزل قانـدان ای پرده‌لنـن قاسم

جسموندن ئوپوب مین‌یول- گه نیزه گهی‌خنجر
جسمـون ایــاق آلتنـــدا - گل‌لــرتک اولـوب پرپر
احوالـــوه وار حقّـــی – گلشنـــده ســـولا گُللر
                            یرده بورونوب جسمون قانونله کفن قاسم

بیـــر حالـــه دوشوبسـن ای پـرپـر داغیلان لالـه
هـر یاپراقــون اوستونــده قانـدان دوزولــوب ژاله
انصافــی اولان سالمــاز هیـچ لاله‌نـی بـو حاله
                             گویـــا اَزیلـوب یــرده یاقــوت یَمــن قاســم

نظرات() 

متن نوحه حضرت قاسم

دوشنبه 18 مرداد 1395

نویسنده: ش ش | طبقه بندی:سحر قریشی، 

حضرت قاسم علیه السلام

یک ماه خون گرفته ۴ - غلامرضا سازگار

ای عـارضت، خــرم‌تر از بـرگ گل یاس     وی برلب خشک توگریان،چشم عبّاس
دامــاد بــزم خـون، بـه دشت کربلایی     هـم مصطفـا، هم مرتضا، هم مجتبایی
داری در آغــوش عمـو، بــوی حسن را     حُسن حَسن، خُلق حَسن، خــوی حَسن را
کــوثـر، گــریبـانْچـاکِ اشــک دیــدۀ تـو     روح مسیحــا، در لــب خشکیـــدۀ تـــو
قربـانـی مـن! رو بـه قــربـانگــاه بـردی     جــان عمــو را بــا خــودت همراه بردی
اکنــون کـه جـانت را بـه جـانان، وقـف، کردم     بگـــذار تـا جـای حسـن دورت بـگــردم
زلفت کمند و نیزه قد، مژگان شده تیر     جسـمت، زرۀ قلـبت سپـــر، ابـروت شمشیر
آهستـه بگــذر، از بـــرم ای مــــاهپاره     تــا بنگـــرم بـــر قـــدّ و بـــالایت دوبـاره
سخـت است کـز لعـل لبـت شــرمنده باشم     تو کشتۀ من باشی و من زنـده باشم
از خیمـه تــا مقتــل شتـابان می‌روی سخت     در حجلــۀ خـون می‌روی یا حجلۀ بخت

از بس‌که از شوق شهادت، شاد گشتی
حـس می‌کنـی در کـــربلا دامـاد گشتی

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

حضرت قاسم علیه السلام (نوحۀ اول)

فانوسهای اشک - علی انسانی

ای گل لاله‌ی من        سیزده ساله‌ی من
مـی‌روی و بِــرَوَد          بـر فلک ناله‌ی من
آسمان ابری و اشک دل من باران‌ست
در کـف مـــادر تـــو آینـــه و قـــرآن‌ست
                                          مرحبا قاسم من

هـم تــو امیّـد منـی      هـم یتیم حسنی
از چه بـا رفتن خود      دل من می‌شکنی
مرو ای گل که خزان موسم گل ریزان‌ست
در کـــف مـــــادر تــــو آینـــه و قـــرآن‌ست
                                          مرحبا قاسم من

هم زیادست عدو        هم غریب‌ست عمو
گل من لب بگشا        بـه خسان رو تو بگو
پسر فاطمه آخر به شما مهمان‌ست
در کــف مـــادر تــو آینـه و قــرآن‌ست
                                          مرحبا قاسم من

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

حضرت قاسم علیه السلام (نوحۀ دوم)

فانوسهای اشک - جعفر رسول زاده ( آشفته )

همـه دل‌هـا اسیر آن زلف پرشکن بود
یوسف حسن دلها قاسم بن الحسن بود
          آرام دلها        شد خط و خالش       تبارک الّه       بر آن جمالش

دل تنـگش بــرای شهـادت آرزو داشت
از بهار ولایت چون لاله رنگ و بو داشت
         سـرو بلنـد        قـامت قیـامت         بدرقۀ او     عشق و سلامت

اذن میدان گرفت از عمـو به صد بهانه
به ادب دست او را زد بوسه شد روانه
          آمد به میدان     آزاده قاسم      برمرگ شیرین       دل‌داده قاسم

نعره زد بر سپاه دشمن نامسلمان
که من از مجتبایم سیّد اهل قرآن
         حسینی‌ام من      به دین و آئین     سلام حق باد     به آل یاسین

وارث قهرمـان جنگ جمل صلا زد
دشمنان را به خاک مذلّت و بلا زد 
        ناگه گرفتند    او را به شمشیر    گفت ای عموجان    بیا که شد دیر

حسین آمد کنارش دید از فرس فتاده
لاله‌اش گشته پامال گل از نفس فتاده
        دل عمو سوخت       به ماتم او        به صبر و داغ و       عمر کم او

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

حضرت قاسم علیه السلام (نوحۀ سوم)

فانوسهای اشک - جعفر رسول زاده ( آشفته )

زیباترین گل در چمن           آئینــۀ حسـنِ حســن
درّ یتیــــم کــــــربـلا             مسـت می قالوا بلی
نسیـــم صبــــح آرزو           عـزیــز عمّــه و عمــــو
ای نـوجوان کربلا  یا قاسم بن المجتبی

آئینـــه ولایــت اسـت          دستـه گل محبّت است
از خیمه آید مثـل مـاه          عمــــو کنــد بــر او نگاه
چه قامتی چه قامتی          چــــه قــامتِ قیــامتی
ای نـوجوان کربلا  یا قاسم بن المجتبی

این نوگل خوش‌رنگ‌وبو          روح است وریحان عمو
یارب چه زیبامنظر است         او مجتبایـی دیگراست
لالــه ز بـــــرگ یـــاسم          پوشیده قاسم درکفن
ای نـوجوان کربلا  یا قاسم بن المجتبی

باشوق احلی من عسل         عمـــو گــرفتش در بغل
اذن شهــادت بــر لـبـش        گــرید چـو بــاران زینبش
لشگر بـه کین آماده شد       گلگلون تن شهزاده شد
ای نـوجوان کربلا  یا قاسم بن المجتبی

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

زبان حال امام در بالین حضرت قاسم علیه السلام

کربلا زمزمه سی - هادی اردبیلی

ای سرو چمن قاسم          آهـوی خُتـن قاسم
آچ قانلی گوزون یاتما         دلبند حسن قاسم
چالما چوخ شهپرتک یورقون قولوی
خیمـــه ده گوزلیـــور زینـب یولــوی

عمـرون باشا تـز چاتـدی من بی‌کسی آغلاتدی
فکریمده سنون عمرون آی سانکه چخوب باتدی
یـا بیــر گلیـدون عشقـون گل صـاحبینه سـاتدی
                              باتدی یاسا هجرونده گلزار و چمن قاسم

کیم آلدی سنی مندن قان ایچره بله سالـدی
ای آینـــۀ تقـــوا کیـــم داشـــه سنـی چالــدی
بیچـــاره ننـــون دائـم هجرونـــده ملـــر قالــدی
                            تـا وار نفسی آغلار هر اوغلی ئولن قاسم

ئوپدوقجــه ئـورک دویمـور چشمـــن خماروندن
قانـون سوزولـــور سـو تک تپراقـــه عُذارونــدن
آلاّم حسنــون عطریــن جــان اوسته کناروندن
                            فریاده گلوب آغلار قارداشیم حسن قاسم

آغـلار گوزلیــن سسلــر معنـاده بــالام لای‌لای
طوفانـدا باتـان قانلـــی دریـــاده بــالام لای‌لای
آغلــور باشـون اوستونده زهراده بالام لای‌لای
                          یاس دوتماقا جنّتدن وار چوخلی گلن قاسم

دنیــای فنــا داشیـن باشونــدن عـجـب آتــدون
قانــه بویانـوب گتـــدون ئـــوز مقصدوه چاتـدون
ظلمت گئجــه‌ده آی‌تـک چخدون ولی‌تز باتدون
                             رُخسـاری قـزل قانـدان ای پرده‌لنـن قاسم

جسموندن ئوپوب مین‌یول- گه نیزه گهی‌خنجر
جسمـون ایــاق آلتنـــدا - گل‌لــرتک اولـوب پرپر
احوالـــوه وار حقّـــی – گلشنـــده ســـولا گُللر
                            یرده بورونوب جسمون قانونله کفن قاسم

بیـــر حالـــه دوشوبسـن ای پـرپـر داغیلان لالـه
هـر یاپراقــون اوستونــده قانـدان دوزولــوب ژاله
انصافــی اولان سالمــاز هیـچ لاله‌نـی بـو حاله
                             گویـــا اَزیلـوب یــرده یاقــوت یَمــن قاســم

نظرات() 

نوحه های حضرت قاسم

دوشنبه 18 مرداد 1395

نویسنده: ش ش | طبقه بندی:سحر قریشی، 

نقل عروسی

یک ماه خون گرفته ۵ – غلامرضا سازگار

من قاسمم؛ نجل امام مجتبایم
من بی‌زره سرباز دشت کربلایم
خـون حلـق مــن شد حنای من
بــــــــزم دامــادی کــربـلای من
یا حسین مظلوم                      یا حسین مظلوم

مــادر مرا بهر شهـادت پرورش داد
از بهـر ایثــار و عبــادت پـرورش داد
گشته جانبازی،عشق و احساسم
کـــــودکـــم امـــا جــــای عبـــاسم
یا حسین مظلوم                      یا حسین مظلوم

مــن از عمــو سـرخـط آزادی گرفتم
با روی خونین خلعت شادی گرفتم
بـــــــر روی دستـــش می‌زنــم پرپر
مـــرگ خــون بــاشد از عسل بهتر
یا حسین مظلوم                       یاحسین مظلوم

نقل عروسی بهرمن باران سنگ است
ذلــت بــــرای مـــردم آزاده ننـگ است
مــــــن فــــدایــی رهبــــرم هستـــم
دل بـــــه فــــرزنـــد فــاطمـــه بستم
یا حسین مظلوم                       یا حسین مظلوم

بـــابــم وصیـت کــــرده در روز ولادت
باید شود قاسم سرافراز از شهادت
میــــدهـم جــــان در یـــاری قــــرآن
مــی‌شــوم قــربـان بــا لب عطشان
یا حسین مظلوم                       یا حسین مظلوم

خــون بــر دل مولا امیرالمؤمنین شد
بنگر چگونه قاسمت نقش زمین شد
جــــامــــۀ خـــــونین کفنـــم بـــاشد
لالــــه‌ام زخــــــم بـــــدنــم بـــــاشد
یا حسین مظلوم                       یا حسین مظلوم

جان می‌سپارم در ره داور، عموجان!
بر روی دستت می‌زنم پرپر عموجان!
ســـرفـــــــرازم از ایــــن فــــــداکـاری
حجــــت حــــق را مـی‌کنـــم یـــــاری
یا حسین مظلوم                       یا حسین مظلوم

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

مرثیه حضرت قاسم علیه السلام

یک ماه خون گرفته ۵ – غلامرضا سازگار

سپــــــرت سینـــــۀ مجـــــروح و زره پیــرهنت
اجلـت یــــار و عســــل لختـــۀ خون در دهنت
سیــــزده ســــورۀ قـــــرآن عمـــو بـا چـه گنه
شستـه بــا خـــون گلـــویت شـده آیات تنت؟
روی هــــر زخــــم تــو بــاشد اثـــر زخـم دگـر،
جــــای مــــــرهم کــه گــذارنـد بـه زخم بدنت
آب غسـلت شـده خـون و کفنـت زخـــمِ فزون
تو شهیدی، چه نیاز است به غسل و کفنت؟
مـــی‌زنـد چـــــاک، گــریبـان جگـــر را یــوسف
گــــر ببینـد که به خون شسته شده پیرهنت
جگــــر سنــگ بســـوزد ز غمـت چـون دل من
تـو چه کردی که شود سنگ، جواب سخنت؟
قتلگــــاه تـــــو شـــــده حجلــــۀ دامــــادی تو
می‌چکد خــون سر از زلـف شکـن در شکنــت
چـاک‌چاک است تنـت چــون جگـر پاک حسن
ای ز سر تـا بـه‌ قدم حُسن حسن در حسنت
مـن نگه کــردم و تــو دیـده بــه هـم دوخته‌ای
جگــرم سـوخت از این دیــده بـه هم دوختنت
                              هر دلی شمع‌صفت سوخته در ماتم تو
                             چون دل «میثم» دل‌سوخته در انجمنت

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

قاسم بن حسن علیه السلام

یک ماه خون گرفته ۵ – غلامرضا سازگار

مــــن دُرّ یتــیـــم مجـتبـــایـــم     قــــربـــانی شـــاه کـــربلایم
لـب‌تشنــــۀ آتـــــش درونـــــم     دل‌دادۀ حجلــه‌گــــاه خــونم
نیـش سـر تیــرهاست نوشم     کـــز زخـــم بــدن زره بپوشم
مـن بـاغ گــل به خون خضابم     خــــونـــاب گلـــو بـــود گلابم
قــرآن به خون نشسته‌ام من     آیـــات ز هـم گسسته‌ام من
یــک لالــــه و سیــزده بهــارم     زخمـی شــده از هــزار خارم
آن شب که شب وصال مابود     آمــــادگی قتـــــال مــــا بـود
وقتــی کـــه عمـــو ارادتم دید     دل‌بــــاختــۀ شهــــادتم دیـد
در مکتـب خــون مـــرا پذیرفت     ازسوی خدایم«ارجعی»گفت
 او کعبه، حـرم مطاف من بود     انگـــار، شــب زفــاف من بود
مـن بــودم و انـس با شهادت     تـا صبح به موج خون، عبادت
ســـوگنـد بـــه ســورۀ تبـارک     ســوگند بــه آن شب مبارک
هــر گــوشه هــزار عالمم بود     صــد لیلــۀ قـــدر، هردمم بود
مـن شعلــه‌ای از تب حسینم     مــن کشتــۀ مکتـب حسینم
مــن خـون خــدا به موج خونم     خـــون‌نــامـه عــذار لالـه‌گونم
کردنـد چـــو لالــه بـــرگ‌بـرگم     گــرفت بــه بــر عروس مرگم
شــد نُقـل عـروسی‌ام همه سنگ     پیــوستـه زدنـد بـر تنـم چنگ
سرمستی‌ام از می اجل بـود     خون گلویم بـه لب عسل بود
پیـــــراهـن نـــازکــم زره بـــود     بغضــم همــه در گلو گره بود
جسـمم هـــدف هـــزارهـا تیر     آراست تنم به زخم شمشیر
در خـون گلو چو غوطه خوردم     جــان در بغـــل عمـو سپردم
بــا خنــده بــه خـــاک آرمیدم     بــــوی پـــدر از عمــو شنیدم
زخــم بـــدنـم بــه پیکـرش بود     انگــار کــه زخــم اکبـرش بود
غم عقده شد وگلوی اوبست     فــرمود که داغ تو چه سخت است
مــن داغ علــی دوبــاره دیدم     اعضــای تـــو پـــاره‌پـاره دیدم
بـــــالای ســرت بــــرابـر مــن     استــاده حســن بــــرادر من
او نــــــالـۀ آتشیـــن کشیــده     مـن اشـک خجــالتم به دیده

فــریــاد کــــه از شـــرار ایــن غم
آتش شد و سوخت نخل «میثم»

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

گرگان کوفه

یک ماه خون گرفته ۴ - غلامرضا سازگار

او بود ویک لشکر،ولی لشگر،چه کردند     بـا یـاس سـرخ باغ پیغمبر، چه کردند
گـرگـان کـوفه، جسـم او در بــر گرفتند     بــا هــم گـلاب از آن گــل پرپر گرفتند
بــا سـوز دل زخــم تنـش را تــاب دادند     آن تشنـهْ لب، را از دمِ تیــغ آب دادند
جسمش زنوک نیزه باجوشن یکی شد     پیـراهن خـونین او، بــا تـن یکــی شد
«بن‌سعد ازدی»برتنش زد نیزه ازپشت     هرسنگدل،یکبار آن شهزاده راکشت
افتــاد، روی خـــاک و عمــــو را صـدا زد     مــانند مـرغ سـر بـریده دست و پا زد
فــرزنـد زهـــرا همچنـــان بــاز شکــاری     آمــد بــه بـــالای سـرش با آه و زاری
در دست گلچیـن، دیــد یـاس پرپرش را     می‌خواست،کزپیکرجداسازدسرش را
بــا تیـغ بر او حمله، چون شیر خدا کرد     دسـت پلیـد آن ستمگـــر را جدا کـرد
لشکــر، بـــرای یـــاری او حملــه کردند     آوخ! کــه بـا آن پیکر خونین چه کردند
از میهمــان خـــویـش استقبــال کـردند     قــــرآن ثـــــاراللـه را پـــامــال کـردنـد

با آنکه بر هر داغ، داغ دیگرش بود
ایـن داغ دل، تکرار داغ اکبرش بود

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

اینک یتیم امام مجتبی با لشکر

یک ماه خون گرفته ۴ - غلامرضا سازگار

بـا لشکـر ای اهــل کـوفه! من یتیم مجتبایم     دامــاد بــزم خــون، بــه دشـت کـربلایم
مــرغ دلم، بهــر شهادت، می‌زند بال     مـرد جهـادم، گـرچه دارم، سیزده سال
فرزند پیغمبر دراین صحرا غریب است     بــالله! عــرب را، کشتـن مهمـان، عجیب است
ای شمـر دون بـر حرمت ما پا نهادی     ای ابـن سعـد آیــا بـه اسبت، آب دادی
فرزندزهرا تشنه لب، اسب تو سیراب     اسب تو سیراب است واصغر رفته ازتاب
اسب تـو سیـراب و زنـد در خیمه ناله     ازتشنگی،هم شیرخواره،هم سه ساله

اسب تو هر دم می‌برد،از آب، حظّی
چون ماهی کوچک، کند اصغر تلظی

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

جواب قاسم علیه السلام به عمو

یک ماه خون گرفته ۴ - غلامرضا سازگار

اززخم تیغت،ازعسل خوشتر،عموجان     ای آرزویم، بــر تــو تـرک سر، عموجان
دادی ز لطـف و مـرحمت، اذن قتـــالم     اینـک! حـلالم کــن، حلالم کن، حلالم
شمشیـرها و نیزه‌ها، چشم انتظارند     تــا بــر روی زخـــم دلـم مـرهم گذارند
عمــری سـراپـا شعلـۀ جـانسوز بودم     مـن سیـزده سـال عاشق امروز بودم
کم آه خود را، سدّ راهم کن،عموجان     مثــل علـی اکبــر نگاهم کن عموجان
نیش هزاران خار ویک لاله که دیده؟!     یک لشکر ویک سیزده ساله که دیده
تقــدیم کـردم بر سنان‌ها، سینه‌ام را     کــردم نشــان سنگ‌هـــا، آیینـــه‌ام را

قــاتل بگــو بیـــرون کنـد، پیـراهنم را
تا حلقه‌حلقه، چون زره سازد، تنم را

نظرات() 

نوحه حضرت قاسم

دوشنبه 18 مرداد 1395

نویسنده: ش ش | طبقه بندی:سحر قریشی، 

یتیم حسن علیه السلام

یک ماه خون گرفته۷-غلامرضا سازگار

ز خـون نگــار شـــدی بـــاغ یــاس پـرپـر من
عمـو فــدات شــود جـــان مـــده بــرابـر من
گمــان مکـن تـو یتیمـی پــدر کنـارت نیست
منـم امــام حسـن تـــــو علــی اکبــــر مــن
بــه روی خــاک مــزن دسـت و پــا غـریبانـه
مــرو مـــرو ز بــــرم ای همیشــه در بـر مـن
جــدا شــدی ز عمــو بــا گلـــوی خشکیـده
ببیـن بــــرای تــــو دریـــاست دیــدۀ تــر من
ز زخــم تیــــغ، تنــت آیــــه‌آیــــه گــــردیــده
چـــرا ز تیــر شـــدی نقطـه‌نقطـه کــوثـر من
بـه روی دست تنت را بـه سـوی خیمـه برم
خــدای صبـر دهـد در غمـت بـــه دختـر من
بــه جسم غرقه به خون تو دوختم چشمی
بــه زخــم لالـــۀ لیــلاست چشـم دیگـر من
تـــو را بـــه زیـــر سـم اسـب، مـن اگر دیدم
خــدا کنـد کــــه نبینـد حسـن بـــــرادر مـن
تــن تــو بـــا تـــن مـن دفـن می‌شــــود امـا
سرت به نوک سنان همره است با سر من
ســـزد کـه از قلمت خـون دل چکد «میثم»
کـــه نظـــم تـــوسـت همــــان آه دردپــــرور

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

حضرت قاسم بن حسن علیه السلام

یک ماه خون گرفته۷-غلامرضا سازگار

ای گــل ســرخ بوستـــان خلیل      در منـای حسیــن اسمـــاعیــل
ای حسن را فـروغ دیـده سلام     باغ یاس به خون کشیده سلام
قـمــر محـفــــل چهــــار امــــام     بـرده از کـــف دل چهـــار امـــام
تــازه دامـــــاد حجـلـــۀ ایـثـــــار     یـاس از خـون چهره گشته نگار
گـــرد ره مشـــک طــرۀ مــویت     گــل ســـرخ خـــدا شـده رویـت
بـــدنـت مثـــل حلقــه‌هــای زره     زخـــم‌هــایت بـه تیـر خورده گره
خلعتـت خـــاک دامــــن صحـــرا     عـــود تــــو ســـوز سینــۀ زهــرا
زخم‌ها گل، گلاب،خونِ دو عین     تخــت دامـادی تـو قلـب حسین
لالــــۀ سیــنــه، خنجــر فــــولاد     شـــانــۀ زلـــــف، پنجــــۀ جــلاد
خـون رخسـاره، گشتـه بود حنا      ذکــــر بـــــزم زفــــاف، واحسنـا
مــرغ شـب کشتـۀ نمــاز شبت     مرگ، شیرین‌تر از عسل به لبت
زرهــت پیــرهـن، بــدن سپــرت     سنـگ می‌ریخـت جــای گل به سرت
پــای تــا سر شده تمام حسن     بــرده دائــم دل از امــام حسن
پــدر و مــــــادرم بــــه قــربـانت     از چــه کـــردنـد سنــگ بــارانت
زخم شمشیر و نیزه‌ات بـه بدن     بیشتـر شـــد ز حلقـــۀ جـوشن
از ســر زیـــن بــه خـاک افتادی     پیـش چشم حسین جان دادی
میــزدی از هجـــوم زخــم عــدو     دست و پا روی دست‌های عمو
پـر به سوی جنان زدی که تو را     پـــاگشـــا کــــرد مـــادرت زهـرا
زخــم تـــو آیـــه‌های ســورۀ نور     آیــه‌هـا مـــانـده زیــر سم ستور
خار بر گل رود فرو سخت است     داغ تـو بر دل عمو سخت است

تـــا قیـــامـت جهــان پـریشانت
چشم «میثم» همیشه گریانت

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

نوحۀ حضرت قاسم علیه السلام (۱)

یک ماه خون گرفته ۶ – غلامرضا سازگار

بهشت یاس حسین! گل ریاض حسن!
چگـونــه پیــراهنت زره شـده بـه بــدن؟
ای بـه جـای اکبرم                       در غریبـی یـاورم!
قاسم مظلوم من!

چه می‌شود که مرا پدر صدا بزنی؟
برای خاطر من تو دست و پا بزنی؟
جان زینب جان من                      با عمو حرفی بزن
قاسم مظلوم من!

کنار کشتۀ تو من از حسن خجلم
صدای العطشت شـرر زده بـه دلم
قـاسمم! تـا زنـده‌ام                      از لبت شرمنده‌ام
قاسم مظلوم من!

تو را چو اکبر خود گرفته‌ام به برم
خدا‌خـدا کنــم و بـه خیمه‌ها ببرم
اشک چشم دختـرم                     بر تـو ریزد در حـرم
قاسم مظلوم من!

چگونه خون نشود ز غصه قلب عمو
کـه لاله‌گون بدنت شـده ز خون گلو
پیکرت شـد توتیـا                      زیـر ســم اسب‌هــا
قاسم مظلوم من!

زمیـن کـــرب و بــلا شـــده مــدینۀ تو
چکیده اشک حسن به زخم سینۀ تو
سنگ‌باران شد تنت                زخم تن شد جوشنت
قاسم مظلوم من!

yaspic.ir-motehareke-moharam-39.gif

نوحۀ حضرت قاسم علیه السلام (۲)

یک ماه خون گرفته ۶ – غلامرضا سازگار

من پسر کریم اهل‌بیتم
من قاسم یتیم اهل‌بیتم
نجــل مجتبـایم                          پــور مرتضــایم
یار حسینم یار حسینم

من خــون حزب‌الله را حیاتم
من کشتـۀ سفینـة النجاتم
امامم حسین است            کلامم حسین است
یار حسینم یار حسینم

مـادر مـرا پـرورده بـر شهادت
در حجلۀ خون می‌کنم عبادت
می‌زنم دست و پا                  می‌کنم جـان فدا
یار حسینم یار حسینم

نوشتـه در صحیفـۀ جهادم
حسین باشد رهبر و مرادم
این تمام دین است            حقیقت، همین است
یار حسینم یار حسینم

اگـر شود صدپـاره پیکر من
اگر رود به نوک نی سر من
گرچـه پیـراهنم                       شـد زره بـر تنـم
یار حسینم یار حسینم

قسـم بـه قلب چـاک‌چاک حسن
قسم بـه سرهــای جـدا از بــدن
به عباس و حسین                    امـام عالمیــن
یار حسینم یار حسینم

اگرچـه باشد سیزده بهارم
مـاننـد حیــدر شیـر کارزارم
تیر و نیـزه بایـد                         به سویـم بیاید
یار حسینم یار حسینم

نظرات() 
 • تعداد کل صفحات : 2 
 • 1  
 • 2  

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ش ش

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان


احسان خواجه امیری
محمد اصفهانی
محسن یگانه
محسن چاوشی
بنیامین بهادری
مجید خراطها
وحید خراطها
فرزاد فرزین
محمد علیزاده
مانی رهنما
علیرضا افتخاری
رضا یزدانی
رضا صادقی
شادمهر عقیلی
معین
علی عبدالمالکی
هایده
حمیرا
سوسن
مهستی
مازیار فلاحی
تیتراژ سریال ها
همایون شجریان
محمدرضا شجریان
سیاوش قمیشی
ابی
ستار
رقص عربی
رقص ترکی
ندیم
نریمان
نیما مسیحا
طلیسچی
مجید یحیایی
مرتضی پاشایی
مهدی احمدوند
میثم ابراهیمی
مهدی یراحی
مجید اخشابی
محمدرضا گلزار
محمدرضا هدایتی

← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :